"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Şubat 2020

Yeni Binek Araç Düzenlemesi ve Tüm Yönleriyle Muhasebe Kayıtları

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile binek araçlara ait gider ve amortismanlara yönelik değişikliğe gidilmiştir.

Kanun’un 13.maddesine göre;

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

E Arşiv Faturanın Geriye Dönük Kesilmesi

Bilindiği üzere, e-arşiv fatura uygulaması 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamıştır. Sevk İrsaliyesi
kullanılarak yapınla mal teslimlerin de, Fatura 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiği VUK 230.maddesinde
belirtilmiştir.
Hizmet teslimlerinde ise sevk irsaliyesi söz konusu olmadığı için faturanın; hizmetin verildiği anda düzenlenmesi gerekir.
7 günlük sürenin ertesi aya geçmesi halinde KDV 10/a. Maddesine göre faturanın ay sonuna kadar
düzenlenmesi gerekir.

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 2 Ay Ertelendi

Bilindiği üzere; 18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET
BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır.

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken
“Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ” nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İSTANBUL VE KAPSAMA GİRMEYEN DİĞER İLLERDE MUHTASAR BEYANNAMESİ VE AYLIK PRİM HİZMET BİLDİRGESİ NEREYE VE NASIL BİLDİRİLECEK!

Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışında kalan sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma aşağıda belirtilen link üzerinden verilecektir. e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerin 2020/Ocak ve 2020/Şubat…

error: Content is protected !!