"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Nisan 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Kısa Çalışma Uygulaması
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik Kriz”
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa Çalışma Ödeneği Bordro Uygulamasında Bilinmesi Gerekenler

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 virüsü nedeniyle ekonomiler ağır darbe almaya başlamış ve bu da çeşitli reel sektöre yönelik iyileştirici çeşitli mekanizmaların uygulanmasını hızlandırmıştır. Ülkemizde bunlardan biri de Kısa Çalışma Ödeneğidir.

Kısa çalışma ödeneğinde bordro uygulamasında bilinmesi gerekenler bu haftaki makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneğinin de (7) Günlük Yarım Ücretin SGK’ya Bildirimi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek: 2 nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı nedenlerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneği çalışılmayan süreler için yapılan bir ödemedir. İşçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğini süresinden düşülmektedir.Yani İleride alacağı işsizlik maaşından mahsup edilir. Ancak mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.Bu dönemde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçilerin yalnızca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını düzenlemektir.

2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere 2020/Mart ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi 24/4/2020 Cuma (23/4/2020 tarihinin resmi tatil olması) günü sona ermektedir. Ancak…

ŞUBAT/2020 VE MART/2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAMELERİ VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 28/NİSAN/2020 GÜN SONUNA KADAR UZATILDI.

Tarih: 21/04/2020
Sayı: VUK-129/ 2020-8
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/129
Konusu: 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020
tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan
mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi
Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

YILLIK İŞLETME CETVELİ UZAMA BAŞVURU HAKKINDA

                                “YILLIK İŞLETME CETVELİ ” İLE İLGİLİ
                             SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DUYURUSU
Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemlerine Dair Duyuru
Küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgın riski nedeniyle 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetveli’ni
veremeyen sanayicilerimiz, Bakanlığımıza başvururlarsa bu süreyi 4 aya kadar
uzatabilecekler.

error: Content is protected !!