"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Muhasebe

Muhasebe üzerine makaleler ve duyurular

Defter Beyan Sistemi: Dönem Değişikliği Dilekçesi

Merhaba arkadaşlar, Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle “İnteraktif Vergi Dairesinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi”nin gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu göndermiş olduğunuz dilekçe’nin işleme alınması sonrası  Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetiniz aylığa…

Kişisel Verileri Koruma Kurulundan Verbis’e Kayıt Süresi Uzatılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

4 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE BELİRLENEN USÜL VE ESASLAR

Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

Bu Yönetmeliğin kapsamı, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsar.
Bu Yönetmeliğin dayanağı, 4857 sayılı Kanunun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda” ibaresi “müdürlüklerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (h) bentlerinde yer alan “Gümrük ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendinde yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” olarak değiştirilmiştir.

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Yasağı Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor?

7244 Sayılı Kanunun 9. Maddesi ile 4857 sayılı iş kanununa eklenen Geçici 10. Maddeyle, bu kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

error: Content is protected !!