"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: geçici vergi

2020/ 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ

Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği
ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da
uygulanacağı belirtilmiştir.

Geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan
alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde
yapılacak değerlemede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca geçici vergi döneminin
kapandığı tarih itibariyle Resmi gazete de yayımlanan döviz alış ve efektif kurları esas
alınacaktır.
283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca;
Kasadaki mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile;
Yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir.
2020 Yılı BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ sonunda (31.03.2020) yapılacak değerlemeler için yabancı para değerleri aşağıdadır.

3.Dönem Geçici Vergi Hatırlatmalar

3.Dönem Geçici Vergi Öncesi Önemli Hatırlatmalar

1-Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 281 ve 285 nci maddelerine göre, bankalar, bankerler ve sigorta şirketi dışındaki mükelleflerin alacak ve borç senetlerini değerleme gününün değerine irca etmeleri, bir başka ifadeyle reeskonta tabi tutmaları ihtiyaridir. Bununla birlikte alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükelleflerin borç senetlerini de reeskonta tabi tutması zorunlu tutulmuştur.

error: Content is protected !!